INFORMARE
privind drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Subscrisa Asociatia Chinologica Justice Tulcea, cu sediul social in jud. Tulcea, loc.Tulcea, str. Podgoriilor, nr. 108a, inregistrata in Registrul special al Judecatoriei Tulcea sub nr. 5002/A/2007, posesoare a certificatului
de inscriere nr. A 1076763 din 04.07.2007, cod de inregistrare fiscala 22053057, adresa de posta electronica [email protected], site oficial internet www.achtulcea.ro, telefon (+4) 0771184508, prin prezenta va informeaza despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul D.C.P. si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare prin acronimul G.D.P.R. si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale.

2. Alaturi de alte cluburi si de asociatii chinologice teritoriale, subscrisa este membru al Asociatiei Chinologice Romane, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, 010867, b-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, cod unic de inregistrare 7108760, adresa de corespondenta postala Bucuresti, Sector 1, O.P. 12, C.P. 262, adresa de posta electronica [email protected], site oficial internet www.ach.ro, telefon (+4)021.314.37.63.

3. Potrivit G.D.P.R., A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca „operatori asociati de date cu caracter personal” in cadrul unui „grup de intreprinderi”, in care A.Ch.R. este „intreprinderea care controleaza”, iar membrii A.Ch.R. sunt „intreprinderile afiliate/controlate”, in ceea ce priveste: (i) desfasurarea activitatii chinologice la nivel national, (ii) pregatirea continua, examinarea, evidenta si publicitatea arbitrilor, a secretarilor si a comisarilor, asistentilor, instructorilor de dresaj, asistentilor si atentatorilor etc. inscrisi pe listele A.Ch.R., ale Federatiei Chinologice Internationale, referite in continuare prin acronimul F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, (iii) furnizarea serviciilor in domeniul chinologic persoanelor interesate (direct sau prin intermediul membrilor A.Ch.R. – inregistrari in Cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor, a certificatelor, a afixelor de crescator etc. -), (iv) organizarea de evenimente chinologice (expozitii, concursuri, examene, testari, conferinte, plenare, dezbateri, work-shop-uri etc.), (v) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi, prin efectuarea evaluarilor, inregistrarilor in Registrul National de Evidenta a Cainilor Periculosi si Agresivi, referit in continuare prin acronimul ”R.N.E.C.P.A.”, emiterea si eliberarea adeverintelor si efectuarea constatarilor tehnico-stiintifice chinologice, (vi) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a membrilor sai privind obtinerea si detinerea de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali si punerea lor la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

4. Pentru a asigura conformitatea prelucrarii D.C.P. cu dispozitiile legale nationale si comunitare, Operatorii asociati au adoptat in temeiul dispozitiilor art. 26 GDPR, Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexa la Statutul A.Ch.R., disponibil pe site-ul de internet www.ach.ro

5. In conformitate cu legislatia nationala şi europeana Operatorii asociati au obligatia de a administra in conditii de siguranta şi numai pentru scopurile specificate, D.C.P. care le sunt sunt furnizate sau pe care le obtin cu ocazia desfasurarii activitatilor curente.

6. In consecinta, conform Acordului incheiat intre Operatorii asociati si cu respectarea principiului reducerii la minimum a prelucrarii D.C.P. prevazut de art. 5 alin. 1 G.D.P.R., va informam ca Operatorii asociati sunt obligati sa prelucreze anumite D.C.P. ale persoanelor fizice, referite in continuare ”PERSOANE VIZATE”, care au consimtit, in mod voluntar si neechivoc, sa furnizeze D.C.P. proprii in vederea dobandirii calitatii de membru al Asociatiei, respectiv: (i) numele si prenumele, (ii) codul numeric personal, (iii) adresa de domiciliu/resedinta, (iv) cetatenia, (v) seria si numarul actului de identitate, (vi) numarul de telefon mobil, (vii) adresa de posta electronica, (viii) date bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor, (ix) semnatura si (ix) orice alte D.C.P. ce rezulta din actele de identitate sau documentele prezentate si retinute, in copie certificata, de catre Operatorii asociati, in conditiile dreptului intern si al dreptului Uniunii Europene.

7. Scopurile prelucrarii D.C.P. sunt, dupa caz: (i) indeplinirea procedurii de actualizare a datelor de identificare ale beneficiarilor reali, (ii) exercitarea calitatii de membru al Asociatiei si al Asociatiei Chinologice Romane (de la data afilierii Asociatiei la A.Ch.R.), (iii) purtarea corespondentei cu PERSOANELE VIZATE, (iv) indeplinirea obligatiilor legale prevazute de legislatia privind asociatiile si fundatiile si de legislatia privind prevenirea spalarii banilor, (v) indeplinirea obligatiei legale de a raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, (vi) indeplinirea obligatiilor legale privind arhivarea.
3 / 3 vers.1 – 30.04.2022

8. Temeiul juridic al prelucrarii D.C.P. il constituie, dupa caz, dispozitiile dreptului intern sau al dreptului Uniunii privind:
(i) consimtamantul PERSOANELOR VIZATE, (ii) indeplinirea obligatiilor legale ale subscrisei, (iii) realizarea drepturilor si intereselor legitime ale subscrisei privind probarea respectarii obligatiilor legale ale subscrisei, (iv) informarea PERSOANELOR VIZATE cu privire la prelucrarea D.C.P.

9. Prelucrarea D.C.P. se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente, tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale operatorilor asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4 pct. 4 si art. 22 G.D.P.R.

10. Durata prelucrarii D.C.P. vizeaza intreaga perioada prevazuta de dispozitiile legale referitoare la beneficiarii reali ai Asociatiei, respectiv pe toata perioada in care persoanele vizate detin calitatea de beneficiar real la care se adauga inca o perioada de 5 ani de la data incetarii calitatii de beneficiar real.

11. D.C.P. prelucrate vor fi dezvaluite/transmise numai tertilor care sunt implicati in indeplinirea de catre subscrisa a obligatiilor legale (ministerul justitiei, instante de judecata, parchet, politie, administratii financiare, consultanti in afaceri, avocati, contabili, executori judecatoresti si fiscali, servicii postale sau de curierat etc.).

12. PERSOANELE VIZATE NU sunt obligate sa furnizeze D.C.P. si sa isi dea consimtamantul la prelucrarea lor, insa refuzul furnizarii lor are drept pierderea calitatii de membru cu drept de vot al Asociatiei si, daca este cazul, pierderea calitatii de membru in Consiliul director al Asociatiei.

13. Conform G.D.P.R., PERSOANELE VIZATE au urmatoarele drepturi: (i) dreptul la informare, prevazut de art. 13 si 14 G.D.P.R., (ii) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si art.

14 alin. 3 lit. D G.D.P.R., (iii) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 G.D.P.R., (iv) dreptul la rectificarea D.C.P., prevazut de art. 16 G.D.P.R., (v) dreptul la stergerea D.C.P. (”dreptul de a fi uitat”), prevazut de art. 17 G.D.P.R., (vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii D.C.P., prevazut de art. 18 G.D.P.R., (vii) dreptul la portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 G.D.P.R., (viii) dreptul de a se opune prelucrarii D.C.P. (dreptul de opozitie), prevazut de art. 21 G.D.P.R., (ix) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere, prevazut de art. 77 G.D.P.R. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email [email protected], (x) dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 G.D.P.R.

15. Pentru informarea suplimentara sau exercitarea drepturilor conferite de G.D.P.R., PERSOANELE VIZATE sunt incurajate sa contacteze in mod direct pe domnul Lucian Bagia, persoana de contact principala a responsabilului cu protectia datelor, pe adresa de corespondenta electronica [email protected] sau telefonic la numarul 0722.358.392 si sa adreseze sesizari/plangeri autoritatii de supraveghere sau instantelor de judecata.